سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
بنده خدای خویشتن را چهل روز برای خدا خالص نکرد، مگر آنکه چشمه های حکمت از دلش بر زبانش [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]